Móttökuáætlun fyrir nemendur af erlendum uppruna

Samkvæmt reglugerð nr. 654/2009 ber framhaldsskólum að setja sér móttökuáætlun fyrir nemendur með annað móðurmál en íslensku. Markmið námsins er að nemendur verði færir um að skilja og nota íslenskt mál. Að því leyti sem tilefni er til gildir áætlunin einnig um móttöku skiptinema.

Innritun

Nemendur innrita sig í skólann í gegn um heimasíðu fas, www.fas.is eða á www.menntagatt.is eða á skrifstofu skólans. Námsráðgjafi hefur í kjölfarið samband við nemanda, foreldra eða forráðamenn og boðar til móttökuviðtals með þessum aðilum.

Móttökuviðtal

Námsráðgjafi skipuleggur viðtal með hverjum nemanda og foreldrum eða forráðamönnum og umsjónarkennara. Ef með þarf er túlkur viðstaddur eða í síma frá Alþjóðahúsi. Í viðtalinu er aflað upplýsinga um bakgrunn nemandans og aðstæður hans svo skólinn geti mætt einstaklingsbundnum þörfum hans sem best. Þá er nemandanum og foreldrum eða forráðamönnum veittar nauðsynlegar upplýsingar um skólann, starfsemi hans og þær reglur sem þar gilda. Einnig er kynnt hvaða stuðningur og þjónusta stendur nemandanum til boða, bæði hvað varðar nám og námsráðgjöf og sömuleiðis félagslíf.

Samstarf við grunnskóla

Ef nemandinn kemur úr grunnskóla hér á landi hefur námsráðgjafinn samband við viðkomandi skóla og aflar nauðsynlegra upplýsinga sem að gagni kynnu að koma til að skólinn geti komið sem best til móts við þarfir nemandans.

Íslenskukennsla

Nemendur fá einstaklingsbundna kennslu og námsefnið og námshraði sniðinn að möguleikum hvers og eins. Algengast er að nemandi fari í fámennan áfanga þar sem eru fornámsnemendur (ÍSL 193-293). Í mörgum tilvikum hefur nemanda með annað móðurmál en íslensku verið beint inn á námskeið í íslensku fyrir útlendinga sem haldin eru síðdegis eða á kvöldin á vegum Þekkingarnets Austurlands (ÞNA) eða annarra aðila í sveitarfélaginu og hefur hann sótt þau námskeið jafnhliða náminu í dagskóla og verið samvinna á milli FAS og námskeiðshaldarans um að ná sem bestum árangri með viðkomandi nemanda.

Einstaklingsmiðað nám

Nemandinn skipuleggur nám sitt í samráði við námsráðgjafa sem metur hvort nemandinn þarf sérstakan stuðning í hverri námsgrein fyrir sig. Námsráðgjafi hefur yfirumsjón með stuðningi eða sérkennslu ef um það er að ræða. Lögð er áhersla á að nemandinn sitji í almennum áföngum til að tryggja félagslega aðlögun og styrkja félagsleg tengsl.

Jafningjastuðningur

Námsráðgjafi metur þörf á að nemandinn fái sérstakan stuðningsaðila úr hópi samnemenda.Í þeim tilvikum velur hann í samvinnu við umsjónarkennara og skólameistara einn eða fleiri nemendur sem stunda nám í sömu eða svipuðum greinum. Þessir stuðningsaðilar eru nemandanum til aðstoðar við að læra á skólann og skólaumhverfið og aðlagast menningu jafnaldra sinna. Áhersla er lögð á að stuðningur þessi sé á jafningjagrunni. Skólastjórnendur meta í hverju tilfelli fyrir sig hvort jafningjastuðningur sé metinn til eininga.

Eftirfylgni og skipulag

Umsjónarkennari fylgist skipulega með námframvindu nemandans eins og annarra nemenda og er trúnaðarmaður hans gagnvart skólanum. Umsjónarkennari grípur inn í ef námsframvinda, mætingar eða félagsleg aðlögun nemandans er óviðunandi og hefur samráð við námsráðgjafa um leiðir til úrbóta sbr. 9. gr. reglug. nr. 371/1998, felld brott með reglug. nr. 5/2001.